Algemene bepalingen behorend bij de behandelingsovereenkomst tussen DoedelArt en de cliënt / de cliënten.

 

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
 3. De therapeut en de cliënt gaan een werkrelatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
  1. Waarbij veiligheid en vertrouwen, essentieel zijn voor elk contact.
  2. Soms is extra hulp welkom of nodig. DoedelArt meldt bij vermoeden van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
 4. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen en met welke (bezoek-)frequentie de behandeling zal plaatsvinden. Deze gegevens kunnen gedurende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.
 5. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden
  beëindigd.
  1.  In gezamenlijk overleg
   Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn.
   Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.
  2. Eenzijdige beëindiging door de cliënt
   Als de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
 6. De cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat hij of zij geen sessies meer wil afspreken.
 7. Als de cliënt tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de cliënt op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.
  1. c) Eenzijdige beëindiging door de therapeut
 8. De therapeut kan de behandeling onder vermelding van argumenten beëindigen, als redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 9. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.
 10. Argumenten voor eenzijdige beëindiging van de overeenkomst door de therapeut zijn onder meer:
  1. De cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en therapeut.
  2. De therapeut is van mening dat hij/zij niet beschikt over de juiste competenties om de cliënt te  begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek van de cliënt direct verband houdt met contra indicaties.
 11. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie is afgesproken voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt. Indien niets anders is afgesproken, wordt bij een nieuwe afspraak langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 12. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een sessietarief of uurtarief afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst
 13. De minimumtijd voor sessies met twee personen is anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur.
 14. De factuur wordt op de behandeldag verzonden. Betalingsopties: per bankoverschrijving of internetbankieren binnen 14 dagen na de factuur datum. Bij uitzondering is (tijdelijk) een andere betalingswijze mogelijk, als dit door beide partijen is overeengekomen.
 15. Indien verhinderd, verplicht de cliënt zich een afgesproken sessie ten minste 48 uur / twee werkdagen van tevoren af te zeggen. Indien de afspraak niet tijdig wordt afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding, worden de kosten van de gemiste sessie in rekening gebracht. Dit geldt ook voor als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op de afgesproken dag en tijd.
 16. De therapeut houdt een dossier bij van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op verzoek van de cliënt door hem/haar kan worden ingezien. Het dossier (of een deel daarvan) wordt dan gekopieerd. Dit wordt eenmalig verstrekt en is kosteloos, met uitzondering van buitensporige verzoeken.
 17. Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 18. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden. Voor wat betreft de informatieplicht van de hulpverlener is er een aanvulling, t.w.: het zwaartepunt komt te liggen op het ‘samen’’ beslissen over de behandeling met de patiënt/cliënt.
 19. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 20. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 21. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie Tekentaal. De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
 22. De therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en ingeschreven te staan bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg), of een gelijkwaardig
  ander instituut voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg.
 23. Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot de contactpersoon klachtenopvang van de beroepsorganisatie van de therapeut: Tekentaal In het kader van de Wkkgz heeft u recht op een gratis en onafhankelijke klachtenfunctionaris die u ondersteunt en informeert. De contactpersoon klachtenopvang van de beroepsorganisatie zorgt ervoor dat via de SCAG een klachtenfunctionaris wordt ingezet om u te helpen bij het formuleren en oplossen van de klacht.
 24. Tijdens een sessie wordt niet gerookt en geen alcohol gedronken. De cliënt is te gast in de praktijk, Hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer (de therapeut).
 25. Indien sprake is van vernieling of ontvreemding van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen de kosten hiervan op cliënt worden verhaald.
 26. Indien er sprake is van een vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt, dan zal hiervan te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 27. De cliënt mag geen persoonsgegevens van de therapeut gebruiken / openbaar maken tenzij met nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken therapeut.
 28. De cliënt verplicht zich via het intakeformulier relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 29. DoedelArt is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 30. Het privacy regelement van praktijk DoedelArt is aan de cliënt uitgereikt en/of staat vermeld op de website van praktijk DoedelArt. De cliënt heeft het privacyreglement van praktijk DoedelArt gelezen en stemt in met dit privacyreglement.
 31. DoedelArt is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Dwarsweg 21 Winterswijk Ratum, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal of andere toegangs- of wachtruimtes, en het gebruik maken van het toilet.